SKAIDROJUMI

Infografika: Maza apmēra prasības iesniegšana tiesā

Laura Studente, LV portāls; Aiga Dambe, LV portāls21.08.2017
Maza apmēra prasību tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata parādu vai uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā, ja galvenais parāds nepārsniedz 2100 eiro. Tā visbiežāk tiek uzsākta gadījumos, kad nepieciešams piedzīt uzturlīdzekļus. Tomēr to var ierosināt arī lietās par patērētāju tiesībām, kā arī to var darīt namu apsaimniekotāji, pārvaldnieki, siltumapgādes uzņēmumi, lai piedzītu komunālo maksājumu parādus.

Lietas par maza apmēra prasību ierosināšana un izskatīšana pieļaujama tikai prasībās par naudas piedziņu un uzturlīdzekļu piedziņu. To paredz Civilprocesa likuma 250.19 pants. Šīs prasības izskata rakstiski, tomēr tās var izskatīt arī tiesas zālē, ja to lūdz kāda no pusēm vai to par lietderīgu uzskata pati tiesa.

Lai tiesnesis lemtu par lietas ierosināšanu, tiesā rakstiski jāiesniedz atbilstoši noformēts maza apmēra prasības pieteikums (veidlapa). Pastāv divu veidu veidlapas prasības pieteikumam – par naudas piedziņu un uzturlīdzekļu piedziņu.

Veidlapu paraugi pieejami šeit, kā arī MK noteikumu Nr. 783 "Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām" pielikumā. Prasības pieteikumu var iesniegt prasītājs personīgi vai viņa pilnvarota persona. To var nosūtīt arī pa pastu. 

Pēc lietas ierosināšanas prasības pieteikumu un tam pievienoto dokumentu norakstus tiesa nosūta atbildētājam, nosakot rakstveida paskaidrojuma iesniegšanai termiņu – 30 dienas, kad prasības pieteikums nosūtīts atbildētājam. Atbildētājam tiek arī nosūtīta paskaidrojuma veidlapa.

Tiesas spriedumu pasludina, pusēm nekavējoties pēc sprieduma sastādīšanas izsniedzot sprieduma norakstu. Pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Sprieduma norakstu nosūta nekavējoties pēc pilna sprieduma sastādīšanas datuma.

KOMENTĀRI
3
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv