SKAIDROJUMI

Video: Bērnam uzturlīdzekļi ir vajadzīgi pastāvīgi, paredzami un regulāri

LV portālam: VALDIS VAZDIĶIS, Rīgas apgabaltiesas tiesnesis
Līga Pauliņa, LV portāls13.11.2017
"ĪSUMĀ"
 • Bieži vien nevēlēšanās maksāt uzturlīdzekļus vairāk balstās uz nepietiekamu bērna vajadzību apzināšanos.
 • Darba atrašana  parasti nav tik daudz atkarīga no spējām, kā no personas vēlmes strādāt konkrētu darbu par noteikto samaksu.
 • Mātei veltot visu laiku uzturlīdzekļu sagādei, bērnam tiek laupīts laiks, ko viņš varētu pavadīt kopā ar māti. Tādējādi tiek zaudēts arī laiks, kas varētu tikt ieguldīts bērna audzināšanā.
 • Ceļot uzturlīdzekļu prasības, svarīgi ir izmantot profesionālu juristu palīdzību, kuri ir specializējušies tieši ģimenes lietās. Kvalificēta speciālista palīdzība vienmēr palielina iespējas sasniegt vēlamo rezultātu.
 • Uzturlīdzekļu lietās tiesai ir tiesības nedaudz atkāpties no pušu līdztiesības principa, taču tiesai nav pienākuma puses vietā meklēt un vākt pierādījumus.
Uzturlīdzekļu piedziņas lietas tiesās nav retums. Tiesnešiem nākas izlemt, kāds ir uzturlīdzekļu apmērs, kas ir nepieciešams bērnam, lai apmierinātu viņa vajadzības, vienlaikus objektīvi izvērtējot otras puses iespējas šādus līdzekļus nodrošināt. Par to, kādas lietas tiek skatītas tiesā, kas jāņem vērā, iesniedzot prasības pieteikumu, un kā vispareizāk aprēķināt uzturlīdzekļu apmēru, skaidro Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis VALDIS VAZDIĶIS.

Kādi ir biežākie prasījumi uzturlīdzekļu lietās?

Prasības par uzturlīdzekļu piedziņu lielākoties tiek celtas gadījumos, kad ir izjukusi bērna vecāku kopdzīve. Taču šādas prasības ir iespējams celt, arī pastāvot vecāku kopdzīvei.

Izplatītākie ir gadījumi, kad viens no vecākiem (visbiežāk tēvs) vispār nemaksā (nevēlas maksāt) uzturlīdzekļus viena vai vairāku bērnu uzturam. Iemeslus paskaidrojumos tiesai tēvi min dažādus:

 • tas nav viņa bērns (lai arī ieraksts dzimšanas apliecībā nav ticis apstrīdēts);
 • nav nekādu ienākumu;
 • bērna māte neļauj tikties ar bērnu.

Ir gadījumi, kad, bērnam dzīvojot pie mātes, tēvs viņam pērk dažādas nepieciešamās mantas, sedz izmaksas noteiktu vajadzību apmierināšanai, taču dara to neregulāri, balstoties tikai uz saviem ieskatiem un gribu – darīt to katrā konkrētā gadījumā vai ne. Turklāt uzskata, ka tērē bērna vajadzībām pietiekami lielas naudas summas, lai nebūtu jāmaksā uzturlīdzekļi. Tādējādi mātes rīcībā ne vienmēr ir nepieciešamie naudas līdzekļi bērna vajadzību apmierināšanai.

Ļoti bieži lietās ir strīds par bērnam nepieciešamo uzturlīdzekļu apmēru. Tas notiek gan gadījumos, kad uzturlīdzekļi jau iepriekš ir maksāti, gan arī gadījumos, kad nav maksāti nemaz. Piemēram, tēvs prasību daļēji atzīst, piekrītot maksāt uzturlīdzekļus minimālajā apmērā.

Gadījumos, kad tēvi maksā kādu noteiktu paša izdomātu summu, iemesli viņu rīcībai mēdz būt visdažādākie:

 • tēvs gluži vienkārši nevēlas maksāt vairāk;
 • tēvs uzskata, ka bērnam tik daudz līdzekļu nav nepieciešams, līdz ar to atlikušo summu bērna māte varētu izmantot savām vajadzībām;
 • tēva mantiskais stāvoklis objektīvi ir tāds, ka viņš nespēj maksāt vairāk;
 • tēvs uzskata, ka nav jāmaksā uzturlīdzekļi, jo viņš tērē naudu bērna drēbēm, pulciņiem, izklaidēm u. c.

Mātes bieži samierinās ar to, ka tēvi nemaksā uzturlīdzekļus nemaz vai maksā nelielu tēva paša noteiktu summu, un cenšas saviem spēkiem nodrošināt bērnu ar visu nepieciešamo, strādājot vairākos darbos. Tādējādi bērnam tiek laupīts laiks, ko viņš varētu pavadīt kopā ar māti, no kā nereti cieš arī audzināšana. Tādēļ, lai cik māte strādātu un pelnītu, bērni saņemtu vairāk, ja tēvi līdzekļus bērnu uzturam tiktu piespiesti sniegt adekvātā apmērā.

Vai uzturlīdzekļus, kas noteikti naudā, drīkst aizstāt ar citām materiālām vērtībām?

Konstruktīvās attiecībās starp vecākiem vienmēr var pastāvēt vienošanās par kārtību, kādā tiek sadalītas izmaksas, kas saistītas ar bērna uzturēšanu un viņa vajadzību apmierināšanu. Šāda vienošanās var pastāvēt arī gadījumā, ja par uzturlīdzekļu piedziņu bijis tiesas spriedums un persona to pilda labprātīgi.

Gadījumos, kad uzturlīdzekļu piedziņa notiek jau uz izpildraksta pamata, iesaistot zvērinātu tiesu izpildītāju, uzturlīdzekļu samaksa būs iespējama tikai naudā.

Kādas ir tipiskākās kļūdas, ko, iesniedzot prasību/apelācijas sūdzību, pieļauj iesniedzēji?

Kļūdīties var profesionāļi, kuri zina, kā jādara, bet izdara nepareizi. Mātes, kuras  tiesas ceļā prasa uzturlīdzekļus, lielākoties nav profesionālas juristes.

Ceļot uzturlīdzekļu prasības, svarīgi ir izmantot profesionālu juristu palīdzību, kuri ir specializējušies tieši ģimenes lietās. Izvēloties sev pārstāvi, iespēju robežās būtu jāievāc informācija par izraudzītā speciālista profesionālajām zināšanām, pieredzi un panākumiem šāda veida lietās. Vislabāk, ja kāds no pazīstamiem cilvēkiem varētu ieteikt šādu speciālistu, balstoties uz savu pieredzi sadarbībā ar šo juristu. Uzturlīdzekļu lietas ir pietiekami sarežģītas un specifiskas, tādēļ tieši pārstāvja kvalifikācijai un pieredzei ir būtiska nozīme, lai sasniegtu maksimāli pozitīvu rezultātu.

Kas var pārstāvēt personu tiesā?

Saskaņā ar Civilprocesa likumu personu tiesā var pārstāvēt jebkura cita persona. To var darīt arī zvērināts advokāts, taču obligātas prasības pēc tā likums neizvirza. Izvēloties pārstāvi, jāņem vērā, ka kvalificēta speciālista palīdzība vienmēr palielina iespējas sasniegt vēlamo rezultātu.

Ko tiesa vērtē, nosakot bērnam nepieciešamo izdevumu apmēru?

Lai saņemtu uzturlīdzekļus minimālajā apmērā, tiesā vairs nav jāvēršas, to var izdarīt iesniedzot pieteikumu Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijā. Tādējādi tiesām pašlaik ir piekritīgi strīdi, kas pārsniedz minimālo uzturlīdzekļu apmēru.

Ceļot prasību, prasītājam vajadzētu iespējami precīzāk norādīt bērnam nepieciešamo uzturlīdzekļu apmēru. Vispareizāk būtu ņemt papīra lapu un sarakstīt uz tā visus izdevumus, kas gada laikā varētu rasties saistībā ar bērna uzturēšanu. Sarakstā būtu jāiekļauj visi izdevumi, piemēram:

 • uzturs;
 • dažādi saimniecības izdevumi;
 • izdevumi izglītībai;
 • bērna apģērba (tostarp arī sezonāla) iegādes izdevumi;
 • kredīta maksājumi, ja bērns uzturas dzīvoklī, par kuru tiek maksāts kredīts;
 • komunālie maksājumi;
 • citas objektīvi nepieciešamas vajadzības.

Katru šādu vajadzību vēlams izdalīt atsevišķā pozīcijā, piemēram, bērna uzturs, skolas piederumi, grāmatas, apģērbi un apavi, sporta apģērbs, zobārsts, pulciņi.

Pozīcijās, kuras lieto visi ģimenes locekļi (piemēram, komunālie maksājumi), jāizdala bērna daļa. Piemēram, ģimenē ir trīs cilvēki, bērna daļa ir 1/3 no komunālajiem maksājumiem.

Naudas summas, kas ir attiecināmas uz bērnu, katrā pozīcijā ir jāsasummē gada periodā. Piemēram, bērna apģērbi un apavi: ziemas mētelis (virsjaka), ziemas apavi, cepure, sporta tērps, ikdienas apģērbs un apavi, apakšveļa u. c. Iegūtā summa ir jāsadala ar 12, tādējādi iegūstot to uzturlīdzekļu apmēru, kas nepieciešams mēnesī.

Ļoti svarīgi ir pieteikumā norādīt uz bērna īpašajām vajadzībām, ja tādas ir, un līdzekļu apmēru, kas nepieciešams šo īpašo vajadzību apmierināšanai.

Nedrīkst aizmirst, ka vissvarīgākais civilprocesā ir pierādījumi – čeki, kvītis, maksājuma uzdevumi un citi pierādījumi, kuri apliecina to līdzekļu apmēru, kurš nepieciešams bērna uzturam un par kuru celta prasība. Uzturlīdzekļu lietas tiek skatītas civilprocesā, kurā tiesa vērtē tos pierādījumus, kurus puses iesniegušas savas pozīcijas pamatošanai.

Lai arī bērnu lietās tiesai ir tiesības nedaudz atkāpties no pušu līdztiesības principa ar mērķi maksimāli aizsargāt bērna intereses, tas nenozīmē, ka tiesai ir tiesības un pienākums puses vietā meklēt un vākt pierādījumus.

Kas un kādos gadījumos var prasīt uzturlīdzekļu apmēra pārskatīšanu?

Lūgumos pārskatīt uzturlīdzekļu apmēru iezīmējas skaidra tendence – tie, pie kā bērns pastāvīgi dzīvo, lūdz palielināt uzturlīdzekļu apmēru, bet tie, kam uzturlīdzekļi jāmaksā, – to samazināt.

Tēvi parasti vēršas tiesā ar lūgumu samazināt uzturlīdzekļu apjomu, atsaucoties uz:

 • faktisku vai izdomātu ienākumu samazinājumu;
 • zaudētām spējām gūt ienākumus iepriekšējā apmērā;
 • citu bērnu piedzimšanu, kuriem arī maksājami uzturlīdzekļi, u. c.

Savukārt mātes tiesā prasa uzturlīdzekļus palielināt, jo, pieaugot bērnam, pieaug arī izdevumi viņa uzturēšanai. Noteiktā vecumā bērnam var atklāties īpašas vajadzības, kas nebija laikā, kad tika pieņemts spriedums uzturlīdzekļu lietā. Tāpat māte var zaudēt iespēju gūt ienākumus iepriekšējā apmērā (slimība, invaliditāte), citi iemesli.

Vai tiesas noteikto uzturlīdzekļu apmēru var samazināt, noslēdzot vienošanos?

Vienošanās var vieglāk un ātrāk atrisināt uzturlīdzekļu jautājumu. To var un vajag izmantot. Taču vienošanās neatņem tiesības personai nākotnē vērsties tiesā un prasīt uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.

Piemērs:

Bērnam ir 5 gadi.

Spriedums 2017. gada 1. maijā  – noteikts tēvam maksāt 250 euro.

Spriedums tiek pildīts labprātīgi.

Tēvs 2017. gada 1.augustā gūst invaliditāti.

Tēvs ar māti 2017. gada 1. septembrī vienojas par minimālo uzturlīdzekļu apmēru no 1. oktobra.

Abas puses to ievēro līdz 2017. gada 1. decembrim, kad māte pieprasa maksāt uzturlīdzekļus tiesas piespriestajā apmērā, savukārt, kad tēvs atsakās, māte izņem izpildu rakstu un iesniedz izpildei tiesu izpildītājam.

No tēva piedzen uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā 250 euro apmērā.

Tāpēc, ja rodas šāda situācija, drošāk ir lūgt tiesai samazināt uzturlīdzekļu apmēru.

KOMENTĀRI
8


drošības attēls
yes
Iesaka:  +1 -0
Svarigakais seit butu samerigums. Ja tevam ienakumi ir nelieli, vai var prasit tik daudz, ka pats nevar izdzivot? Ir jau tadi, kas aiznemas https://credit.lv bet tas nav risinajums un rezultats nav pozitivs nevienai no pusem.
18.11.2017 23:45:48
Nepatīk
Patīk
tu
Iesaka:  +2 -1
visiem bērniem vajag. Ja sanāca uztaisīt, tagad jādara viss, lai viņiem nekā netrūktu abās ģimenēs.
16.11.2017 21:12:21
Nepatīk
Patīk
caca
Iesaka:  +0 -0
Nekas, ndrīzumā šitiem ņems nos tiesības un sauks pie kriminālatbildības. Ja zini šos faktus, liec galdā - sēdēs un tad varēs dižoties kā pāvs zeku priekšā, kā par bērniem nerūpējas.
16.11.2017 21:11:14
Nepatīk
Patīk
Nekā
Iesaka:  +1 -0
Lai tik Priecājas vien, jo šāds cilvēks rīkojas nelietīgi, vīrieša necienīgi un dzīve viņam to taisnīgi atmaksās. Mīkstpēdiņš un muļķis viņš ir. Nekas nepieder, maza aldziņa - lohs pēdējais. Nomirs mamma, piedzīs no mantojuma un paliks bešā. Mašina ar droši vien svešam pieder. Neko viņš bez citu palīdzības nespēj ar savu mantu izdarīt. Pilnīgi atkarīgs no citu vēlības piesegt viņa nespēju uzņemties atbildību
16.11.2017 21:09:28
Nepatīk
Patīk
Jo
Iesaka:  +3 -0
Bērnu ir jāuztur vecākiem, nevis valstij. Mana mamma izaudzināja viena 5 bērnus bez neviena pabalsta. Izlaidušies visi. Kauns un degradācija.
16.11.2017 21:04:49
Nepatīk
Patīk
Tas taa
Iesaka:  +1 -0
Tēvs strādā,uz papīra minimālā alga pārējais aploksnē,maina mašīnas bieži (2-3 x gadā),bet tās ir uz viņa mammas vārda,dzīvo 4istabu dzīvoklī,ir pirkšanas pārdošanas līgums,nav zemes grāmatas,jo tad kreditori būs klāt,ko nu?jūsu sistēma ir apieta no visām pusēm.nekas cits neatliek kā mammai iet un strādāt vairākos darbos.
16.11.2017 14:38:34
Nepatīk
Patīk
Ka
Iesaka:  +0 -3
Viisiem tikai vajag uzturlidzeklys,summa nezin kada jau pari 100 eiro. A kpc bernu pabaltus nepieliek,tas ka tas berns dzivo ar gimeni nenozime ka vinam nevajag. Stradajot par minimalo algu,bernus apgadat normali nevar,pus skolas,darzini,drebes,maksajumi utt . Pidaru barsss,cel tik kkds alimentu,laii pacel normali berniem pabalstus,ko var nopirkt bernam par 11.38 neko,pat pusdienas nevar samaksat darzina.
16.11.2017 13:05:13
Nepatīk
Patīk
es
Iesaka:  +3 -5
un, ja ir vel otra ģimene 2 mazi berni, tad tiem nevajag neko?
14.11.2017 19:07:20
Nepatīk
Patīk
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv