SKAIDROJUMI

Ieviesta jauna traktortehnikas reģistrācijas kārtība

Elīna Gulbe, LV portāls29.06.2017
"ĪSUMĀ"

Jaunajos MK noteikumos:

 • precizēti traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas, kā arī īpašnieku maiņas reģistrācijas gadījumi, kā arī reģistrācijas datu maiņa pēc pārbūves;
 • paredzēts, ka, mainot traktortehnikas vai piekabes īpašnieku, iespējams saglabāt valsts reģistrācijas numura zīmi citai savā īpašumā esošai traktortehnikas vai piekabes reģistrācijai;
 • noteikta kārtība, kādā iespējams pasūtīt individuālas valsts reģistrācijas numura zīmes;
 • noteikti gadījumi, kad traktortehnikai vai tās piekabei var nesalīdzināt agregāta numuru;
 • precizēta lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
Līdz ar izmaiņām normatīvajos aktos mainīts arī traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas apliecības dizains.
Pēc dažām dienām, ar 1. jūliju, stāsies spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi, kuri reglamentē kārtību, kādā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā iespējams reģistrēt un noņemt no uzskaites traktortehniku un tās piekabes. LV portāls skaidro, kā veicama attiecīgo transportlīdzekļu reģistrācija un kādas izmaiņas šajā procesā ieviestas.

Kas mainījies?

Noteikumu projekta anotācijā skaidrots, ka izmaiņas normatīvajos aktos veiktas, jo iepriekš spēkā esošajos MK noteikumos Nr. 435 nebija noteikta kārtība, kādā persona savā īpašumā esošajai traktortehnikai vai tās piekabei var iegādāties individuālu valsts reģistrācijas numura zīmi, tāpat nepilnīgs bijis paraugs izziņai par traktortehnikas vai tās piekabes numuru salīdzināšanu, un ne vienmēr skaidri un nepārprotami noteikti tehnikas reģistrācijas, kā arī īpašnieku maiņas reģistrācijas gadījumi.

Jaunajos MK noteikumos Nr. 313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi" nepilnības novērstas, kā arī iekļautas jaunas normas. Precizēta traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu maiņas reģistrācija pēc pārbūves. Turpmāk, mainot traktortehnikas vai piekabes īpašnieku, būs iespējams saglabāt valsts reģistrācijas numura zīmi citai savā īpašumā esošai traktortehnikas vai piekabes reģistrācijai. Tāpat noteikta  kārtība, kādā arī traktortehnikai turpmāk būs iespējams pasūtīt individuālas numura zīmes.

Veiktajās izmaiņās paredzēti arī gadījumi, kad traktortehnikai vai tās piekabei var nesalīdzināt agregāta numuru. Viens no tiem – ja persona (ieguvējs) traktortehniku vai tās piekabi, par kuru Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā pēdējo piecu gadu laikā ir veiktas reģistrācijas darbības vai tehniskā apskate, iegūst tieši no reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka (atsavinātāja). Tādā gadījumā ieguvējs var pats pārliecināties par tehnisko datu atbilstību reģistrācijas dokumentā norādītajiem un no tehnisko datu salīdzināšanas atteikties, apliecinot to ar iesniegumu.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra norāda, ka līdz ar izmaiņām normatīvajos aktos mainīts arī traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas apliecības dizains. Apliecība papildināta ar informāciju par tehnikas apakšgrupu, modeli, tipu, kategoriju un tipa apstiprinājuma numuru.

Kā veikt reģistrāciju?

Noteikumi paredz, ka dokumentus par traktortehnikas vai piekabes reģistrāciju aģentūrā var iesniegt un reģistrācijas apliecību un numura zīmi saņemt:

 • traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai valdītājs:
 • tās izgatavotāja vai ar aģentūru līgumu noslēguša komersanta pilnvarota persona;
 • ķīlas ņēmējs – ja no uzskaites noņem ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi, par kuru izdarīta komercķīlas atzīme informatīvajā sistēmā;
 • zvērināts tiesu izpildītājs – ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu;
 • tās valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz traktortehniku vai tās piekabi, vai viņas pilnvarota persona – ja traktortehniku vai tās piekabi no uzskaites noņem, pamatojoties uz izpildu dokumentu.

Savukārt MK noteikumu 34. punkts paredz, ka traktortehniku vai tās piekabi reģistrē uz tās personas vārda, kura iesniegtajā īpašuma tiesības apliecinošajā dokumentā norādīta kā ieguvējs.

Lai reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā arī turpmāk būs jāuzrāda attiecīgie transportlīdzekļi tehnisko datu salīdzināšanai un jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • iepriekš izsniegts traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokuments, izņemot gadījumu, ja traktortehnika vai tās piekabe ir jauna vai to ieved no valsts, kurā neveic traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju;
 • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;
 • atbilstību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu (izņemot gadījumus, ja tehnika jau bijusi reģistrēta vai ekspluatēta kādā no Eiropas Savienības valstīm);
 • traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus, un cita dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām par transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu;
 • ja traktortehnika vai tās piekabe iegādāta valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, dokuments par to, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā.

Gadījumā, ja traktortehnika vai tās piekabe jau bijusi reģistrēta un noņemta no uzskaites aģentūras informatīvajā sistēmā, lai to reģistrētu atkārtoti, jāuzrāda traktortehnika vai tās piekabe tehnisko datu salīdzināšanai, kā arī reģistrācijas apliecībā norādītajam īpašniekam aģentūrā jāiesniedz iesniegums un reģistrācijas apliecība ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites.

Jaunajos MK noteikumos precizēta arī lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība. Tā paredz, ka Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā pieņemtos lēmumus paziņo mutiski un tos var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā veidā.

Kā veikt īpašnieka maiņu?

Lai veiktu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieku maiņu, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā jāvēršas abām pusēm – atsavinātājam un ieguvējam – vai to pilnvarotajām personām un jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • reģistrācijas apliecība.

Gadījumā, ja traktortehnika vai tās piekabe ir laulāto kopīga manta, atsavinātājs abpusējā reģistrācijas iesniegumā ar parakstu apliecina, ka laulātajam nav pretenziju pret traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanu.

MK noteikumu 39. punkts nosaka, ka īpašnieku maiņai nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt arī dažādos aģentūras birojos. Šādā gadījumā atsavinātājam vispirms jāiesniedz iesniegums, kurā norādīta informācija par atsavinātāju un ieguvēju (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs). Aģentūras amatpersona par iesniegtajiem dokumentiem izdarīs atzīmi informatīvajā sistēmā, un tā būs derīga 30 dienas (termiņu var pagarināt līdz 90 dienām) vai līdz dienai, kad atsavinātājs ir atsaucis uzsāktās darbības. Ieguvējam šajā laikā jāierodas aģentūras birojā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāparaksta iesniegums par traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrāciju. Reģistrācijas apliecību attiecīgi iesniedz atsavinātājs vai ieguvējs. Ja tehnika netiek reģistrēta iepriekš minētajā termiņā, reģistrācijas process tiek pārtraukts, un 30 dienu laikā iespējams atgūt reģistrācijas dokumentus. Savukārt, ja persona nelūdz tos atdot, aģentūra dokumentus glabā vismaz vienu gadu.

Atsevišķas prasības izstrādātas gadījumiem, kad īpašnieka maiņa notiek, iegādājoties traktortehniku no komersanta, kā arī tad, ja izmaiņas notiek uz līguma, tiesas sprieduma pamata vai mantojuma un citos gadījumos. Tad iesniegumam un reģistrācijas apliecībai jāpievieno arī attiecīgs dokuments, kurš apliecina izmaiņas.

KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv