SKAIDROJUMI

Pieņemts regulējums zinātnisko institūtu reorganizācijai

LV portāls22.12.2016
Šodien, 22. decembrī, spēkā stājas grozījumi Zinātniskās darbības likumā, kas nosaka kārtību, kā tiek reorganizēti valsts zinātniskie institūti.

Zinātniskās darbības likums papildināts ar 21. panta sesto un septīto daļu, kas paredz, ka lēmumu par valsts zinātniskā institūta - atvasinātas publiskas personas - reorganizāciju vai likvidāciju pieņem attiecīgā valsts zinātniskā institūta zinātniskā padome. Institūtu - atvasinātu publisku personu:

1) reorganizē, ja lēmumu par reorganizāciju pieņēmušas iesaistīto institūciju lēmējinstitūcijas un apstiprinājis Ministru kabinets:

 apvienojot to ar citu valsts zinātnisko institūtu - atvasinātu publisku personu, bet uz reorganizējamo institūtu bāzes izveidojot jaunu valsts zinātnisko institūtu - atvasinātu publisku personu,

nododot to valsts augstskolai - atvasinātai publiskai personai, bet uz reorganizējamā institūta bāzes izveidojot valsts augstskolas struktūrvienību, valsts augstskolas publisku aģentūru vai valsts dibinātas universitātes zinātnisko institūtu - atvasinātu publisku personu;

2) likvidē, pievienojot to citam valsts zinātniskajam institūtam - atvasinātai publiskai personai, valsts augstskolai - atvasinātai publiskai personai vai valsts dibinātas universitātes zinātniskajam institūtam - atvasinātai publiskai personai, ja lēmumu par pievienošanu pieņēmušas iesaistīto institūciju lēmējinstitūcijas un apstiprinājis Ministru kabinets.

Papildus Zinātniskās darbības likums paredz nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izveidi. Atbilstoši likuma 40. pantam ik gadu zinātniskā institūcija sagatavo un ievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā pārskatu par zinātnisko darbību, kurā ietver ziņas par zinātniskās institūcijas darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un to izlietojumu. Tāpat likums paredz kārtību, kā reizi sešos gados organizē zinātnisko institūciju starptautisko novērtējumu.

Likumprojektā noteikto plānots īstenot esošā valsts budžeta ietvaros. Paredzētais zinātniskās darbības bāzes finansējums 2016. gadā ir 27 142 728 eiro, 2017. gadā – 27 109 911 eiro un 2018. gadā un turpmāk – 27 109 911 eiro.

KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv