lvportals.lv - Latvijas Bankas padome apstiprina jaunus un groza spēkā esošus statistikas pārskatu sagatavošanas noteikumus
 

PRESES RELĪZES

Latvijas Bankas padome apstiprina jaunus un groza spēkā esošus statistikas pārskatu sagatavošanas noteikumus

Latvijas Banka14.09.2017
Latvijas Bankas padome šodien, Latvijas Bankai pārņemot no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes ceturkšņa pārskata 3-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi" apsekojumu, apstiprināja ""Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumus". Tādējādi tiek nodrošināta statistikas sagatavošana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kā arī Eirosistēmas pamatnostādnēm attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā, pārskatu sniegšanu ceturkšņa finanšu pārskatu jomā un monetāro un finanšu statistiku.

Atbilstoši noteikumiem paredzēts apkopot informāciju par respondentu bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajām vērtībām valstu, valūtu, darījuma partneru sektoru u.c. dalījumā atbilstoši stāvoklim pārskata ceturkšņa sākumā un beigās, kā arī informāciju par pārskata ceturksnī notikušajām pārmaiņām.

Ņemot vērā 1-FP sagatavošanas noteikumu apstiprināšanu, grozīti Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 110 ""Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" un Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 111 ""Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi", samazinot respondentu loku. Tādējādi 1-FP pārskata respondentiem nebūs jāsniedz 1-MB pārskats.

Ar šo grozījumu stāšanos spēkā noteiktam respondentu lokam tiek samazināta ar pārskatu sniegšanu saistītā noslodze.

Veikti grozījumi Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumos Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi", lai saskaņotu finanšu instrumentu atspoguļošanu ar 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu "Finanšu instrumenti", kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī, kā arī lai ietvertu Eiropas Centrālās bankas ieteikumus finanšu instrumentu atspoguļošanā statistikas pārskatos.

Veikti grozījumi Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumos Nr. 136 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi", lai saskaņotu finanšu instrumentu atspoguļošanu ar 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu "Finanšu instrumenti".

Šodien pieņemtie tiesību akti stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv