E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 12246

Darbinieka uzteikums

Labdien! Vēlos pajautāt, ja es rakstu atlūgumā atbrīvot mani no darba ar 27.07., tad sanāk, ka 27.07. man vairs nav jāiet uz darbu un mana pēdējā darba diena ir 26.07.?
Darbinieka darba līguma uzteikuma iesniegšanas kārtība ir noteikta Darba likuma 100. pantā un paredz šādus nosacījumus: uzteikums ir jāiesniedz rakstveidā; no uzteikuma ...
Nr. 12227

Par BKA neizmantošanu darba devējs ir jāinformē laikus

Ja māmiņa izvēlas neņemt bērna kopšanas atvaļinājumu (to ņems tētis), tad cik ātri pēc dzemdībām viņai jāatgriežas darbā? Vai tas nozīmē – pēc 56 vai 70 dienām, kad ...
Darba likuma 156. panta otrā daļa ne tikai mātei dod tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu (BKA). Praksē pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma šo atvaļinājumu darba ...
Nr. 12239

Atvaļinājuma kompensācija – tikai darba attiecības pārtraucot

Esmu nostrādājis pie darba devēja desmit gadus, ir sešpadsmit neizmantotas atvaļinājuma nedēļas. Kāda ir kompensācijas kārtība?
Kompensāciju jeb samaksu naudā par neizmantoto atvaļinājumu Darba likums ( DL 149. panta piektā daļa) paredz kā pienākumu darba devējam izmaksāt tikai tādā gadījumā, ja tiek ...
Nr. 12186

Atvaļinājums nepārtrauc darba tiesiskās attiecības

Labdien! Man darbs piešķir darba telefonu un apmaksātas sarunas. Tā kā telefons tiek ņemts uz nomaksu, man jāparaksta līgums, ka 2 gadu laikā, ja es eju prom no darba vai dekrētā, ...
Pirmsdzemdību, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājums  ir Darba likumā noteikti atvaļinājuma veidi. Turklāt tie nepārtrauc darba tiesiskās attiecības starp darbinieku un ...
Nr. 12180

Uzteikuma termiņš pārbaudes laikā

H. Gaigals savā rakstā jūsu portālā skaidro, ka darba uzteikuma termiņš no darba ņēmēja puses pārbaudes laikā var būt garāks par trīs dienām, ja tāds nosacījums ir minēts ...
Minētais teikums ir skatāms kopsakarā ar citiem šajā publikācijā paustajiem skaidrojumiem par minētās tiesību normas piemērošanu. Proti, gadījumā, ja termiņš ...
Nr. 12214

Atvaļinājuma ilgums pedagogam, ja veic arī saimnieciskā darbinieka pienākumus

Darbinieks pamatdarbā strādā par skolotāju, bet papildus vēl saimniecisko darbu. Skolotāja atvaļinājums ir 56 kalendārās dienas, vai saimnieciskam arī ir 56 dienas?
Saskaņā ar Darba likuma 149. panta pirmo daļu ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kas nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām. Pedagogiem ...
Nr. 12212

Mantoti pieci hektāri zemes, bet pārmērot izrādās mazāk. Ko darīt?

Labdien! Man kā tiešajam mantiniekam atjaunotas īpašuma tiesības uz 5 ha lauku zemes. Ierādīti, iemērīti, ierakstīti zemes grāmatā utt. Visi nodokļi samaksāti un tiek ...
Lai nodrošinātu zemes reformas norisi, ņemot vērā arī izpildāmos zemes robežu ierādīšanas apjomus, lielākajai daļai lauku apvidos piešķirto zemes vienību robežas ...
Nr. 11991

Vai drīkst praksē pieņemt skolēnus?

Labdien! Vai patentmaksas maksātājs, kam ir darbnīca, kur strādāt profesijā un pasniegt privātstundas, drīkst pieņemt praksē skolēnus vai citas personas, kas vēlas apgūt profesiju?
Prakse balstās uz triju pušu līgumu, un izglītības iestāde vienmēr izvērtē, vai komersants spēj nodrošināt atbilstošu kvalitāti. Tātad izglītības iestādes ...
Nr. 12191

Atzīmju atbilstība

Atkārtoti, jo jautājumā Nr. 11963 netika sniegta atbilde: LR skolēnu sekmju vērtēšanai jānotiek desmit ballu sistēmā, no 1 līdz 10, un vairumā skolu sekmju uzskaitei tiek izmantota ...
E-klase ir skolvadības sistēma, kas tikai atspoguļo vērtējumus, ko veido konkrētā darba vērtētāji (skolotāji). Līdz ar to mēs nevaram sniegt skaidrojumu par vērtēšanas ...
Nr. 12235

Bezdarbnieka pabalsta izmaksas sākums

Vēlos uzzināt, ja ar pirmo datumu esmu iestājusies bezdarbniekos un lēmums ir atnācis, vai šajā pašā mēnesī man izmaksās bezdarbnieka pabalstu vai tikai nākamajā mēnesī?
Ja par bezdarbnieku kļūst pēc darba attiecību izbeigšanas uz paša uzteikuma pamata vai sakarā ar pārkāpumu, tad bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma ...
Nr. 12207

Savu interešu aizstāvībai jāvēršas tiesā

Manā gadījumā uz manu pasta kontu (kas ar tiesu izpildītājas rīkojumu tika apķīlāts jau pirms diviem gadiem, un par to man bija paziņots) tika kļūdaini pārskatīta nauda, kas bija ...
Lai trešā persona atgūtu naudas līdzekļus, tai savu interešu aizstāvībai ir jāvēršas tiesā saskaņā ar Civilprocesa likuma 633. panta pirmo daļu. Proti, personai, kura ...
Nr. 12216

Atvaļinājumu piešķir kalendārajās nedēļās

Strādāju nepilnu slodzi, līdz ar to man piektdienas ir brīvas katru nedēļu. Darba laiks ir 4 nepilnas darba dienas nedēļā. Atvaļinājums man ir jāņem visu nedēļu, arī ieskaitot jau tā ...
Darba likumā ir noteiktas ikviena darbinieka tiesības uz pilnvērtīgu atpūtu – darba devēja pienākums ir ikgadēji piešķirt apmaksātu atvaļinājumu četru kalendāro nedēļu ...
Nr. 12019

Par meža kopšanas izdevumu iekļaušanu iegādes vērtībā

Šogad pārdevu 2 mežus par 6000 eiro, un par šo mežu kopšanu esmu 10 gadus maksājis 480 eiro gadā privātpersonai. Vai varu šo pakalpojumu ielikt izdevumos un par 4800 ...
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu par meža kopšanas izdevumu iekļaušanu iegādes vērtībā, informējam, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa no nekustamā īpašuma ...
Nr. 12146

Nepamatoti saņemtais ir jāatdod

Kā rīkoties? 2017. gada 12. maijā pārtraucu darba saistības. 25. maijā man tika ieskaitīts avanss 50 eiro apmērā, avansu rakstiski nekad neesmu iesniegusi. Bijušās darba vietas ...
Ja esat nepamatoti saņēmusi naudu, kas ir pārskaitīta uz Jūsu kontu kļūdas dēļ, jārēķinās, ka bijušajam darba devējam pastāv iespēja griezties tiesā, lai to atgūtu regresa ...
Nr. 12192

Kā tiek noteikta paternitāte tiesā

3
Labdien! Manam vīram taisīs DNS testu un pieprasīs uzturlīdzekļus tiesas ceļā. Vai šos uzturlīdzekļus varēs maksāt no UGF fonda un mans vīrs tos atmaksās fondam, vai obligāti ...
Saprotams, ka bērna māte ir vērsusies tiesā ar prasību par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Lai pierādītu, ka persona ir bērna tēvs, prasības pieteikumam par ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv