E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 12032

Par BKA izmantošanu jāpaziņo vienu mēnesi iepriekš

Labdien! Sakiet, lūdzu, es kā tēvs vēlos iet bērna kopšanas atvaļinājumā, jo māte to neizmantos. Bērna provizoriskais piedzimšanas datums ir 10. jūlijs. Kad man darba devējs ...
Darba likuma 156. pants nosaka, ka darbiniekam tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu ir tad, kad bērns ir piedzimis. Šī panta izpratnē darbinieks ir gan bērna tēvs, gan ...
Nr. 12016

Tiesu izpildītājs var prasīt no piedzinēja sprieduma izpildes sākšanas izdevumus

1
Vai, iesniedzot tiesas spriedumu tiesu izpildītājam,tiesu izpildītājs drīkst prasīt, lai iesniedzējs apmaksā visus ZTI pakalpojumus, atlīdzību par tiesas sprieduma izpildi, lai apmierinātu ...
Jā, iesniedzot izpildu dokumentu tiesu izpildītājam piespiedu izpildei, tiesu izpildītājs ir tiesīgs no piedzinēja prasīt sprieduma izpildes uzsākšanas izdevumus. Pēc parāda un ...
Nr. 11931

Vecāku pabalsts, ja piedzimst bērns, kamēr iepriekšējam nav divu gadiņu

Sveicināti! Tikko piedzimis mazais, un māmiņalga aprēķināta pēc šī brīža likumiem. Vēlos noskaidrot, kā tiks aprēķināta māmiņalga, ja man divu gadu laikā piedzims vēl viens ...
Vecāku pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā saskaņā ar likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" un uz šī likuma pamata izdotajiem Ministru kabineta ...
Nr. 11861

Par nekustamā īpašuma nodokli kopīpašumā

Par nekustamā īpašuma nodokli. Man pieder 52/1000 no dzīvojamās mājas, kas nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, bet manā lietošanā ir nodots dzīvoklis, kura platība ir 50 ...
No Jūsu izklāstītās informācijas izriet, ka vēlaties zināt, kā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis Jūsu gadījumā. Vienlaikus norādāt uz problemātisko situāciju, ja ...
Nr. 11891

Par koplietošanas telpām var lemt tikai dzīvokļu īpašnieki, ne biedrība

Labdien! Vēlētos noskaidrot sekojošo: kopīpašumā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Sporta ielā 7, Rīgā. Šobrīd ēku formāli apsaimnieko SIA RNP un DzĪKS "Sporta 7" tās ...
Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītājs Vitolds Peipiņš jautājumu komentē šādi: „No izklāstītās informācijas saprotams, ka minēto ...
Nr. 11879

Par patenta nodevu un PVN

Ja reģistrēts PVN maksātājs kā starpnieks sedz patenta nodevu Eiropas Patentu birojam un izraksta atvasinātai publiskai personai rēķinu par šo patenta nodevu, vai ir pareizi, ka ...
Uzdotajā jautājumā nav sniegta pilna informācija par Eiropas Patentu biroja nodevas rēķinu izrakstīšanas kārtību, tā nerada skaidru priekšstatu par darījuma būtību un ...
Nr. 11911

Ja “taxify” pakalpojumus vēlas sniegt fiziskā persona, jāreģistrējas VID

Sakiet, kādas reģistrācijas nepieciešamas privātpersonai, ja reģistrējas par “taxify” vadītāju? Uzņēmējdarbība, VID utt.?
Ja “taxify” pakalpojumus vēlas sniegt fiziskā  persona, tai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā ...
Nr. 12030

Par attaisnotajiem izdevumiem, kurus apmaksā cita persona

Labdien! Man ir jautājums par attaisnoto izdevumu dokumentiem. Vai gada ienākumu deklarācijai var pievienot dokumentu, ja maksātājs ir cita persona, bet maksājuma uzdevumā ir norādīts mans ...
Pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (attaisnotos izdevumus) var pamatot ar maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskaitījumu (piemēram, izmantojot ...
Nr. 11924

Vecuma pensija – invaliditātes pensijas vietā un pēc atvieglotiem noteikumiem

Labdien! Jautājums – ja cilvēks līdz pensijai saņem invaliditātes naudu, tad, pārejot uz vecuma pensiju, viņam tiek piešķirta tikai vecuma pensija, vai arī cilvēkam ļauts ...
1. Tiesības uz invaliditātes pensiju ir līdz likumā noteiktā vecuma sasniegšanai vai līdz vecuma pensijas piešķiršanas datumam, ja pensija pieprasīta pirms minētā ...
Nr. 11919

Uzkrājuma nauda jānodod mājas īpaašniekam pilnā apmērā

Labdien! Vēlētos noskaidrot sekojošo: Kopīpašumā domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas uz zemesgabala ar kadastra numuru: 0100 053 0052. Kopskaitā: 5 atsevišķi ...
Kā rīkoties, ja dzīvokļu īpašnieku kopība (mājas īpašnieks) nolēmusi mainīt mājas pārvaldnieku, tātad izbeigt līdzšinējās pārvaldīšanas tiesiskās ...
Nr. 11969

Ja tiesa nolems par parāda piedziņu, rīkosies tiesu izpildītājs

Labdien! Ko mums darīt, ja “Grobiņas namsaimnieks” ir iesniedzis tiesā prasību par īres līguma izbeigšanu sakarā ar parādu. Mums ģimenē arī aug divi nepilngadīgi ...
Likumā „Par dzīvojamo telpu īri” ir vairākas normas, kas attiecināmas uz situāciju, kad pašvaldībai piederošas dzīvojamās platības īrniekam ir grūtības ...
Nr. 12005

Jaunajam dzīvokļa īpašniekam ir saistošs iepriekš noslēgtais īres līgums

1
Dzīvoju īrētā dzīvoklī, esmu otrās grupas invalīde ar mazgadīgu bērnu. Vecais saimnieks ir pārdevis savu īpašumu, nebrīdinot iedzīvotājus par jauniem saimniekiem. Vakar jaunie ...
Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8. pantu, ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam ...
Nr. 12009

Līdz cik gadu vecumam ir jāmaksā uzturlīdzekļi?

Labdien! Esmu students un studēju par valsts budžeta līdzekļiem. Nestrādāju. Vēlētos uzzināt, līdz cik gadu vecumam manam tēvam ir pienākums izmaksāt man uzturlīdzekļus (alimentus). ...
Uz Jūsu jautājumu nevar precīzi atbildēt, jo gan pienākums maksāt uzturlīdzekļus, gan to apmērs, ja bērns ir sasniedzis pilngadību, ir atkarīgs no vairākiem apstākļiem. Likumdevējs ...
Nr. 11972

Ģimenes ārsts izlems, vai atkāroti jāveic veselības pārbaudes

Ja sanitārā grāmatiņa pazudusi, vai visas pārbaudes no jauna jāveic?
Ministru kabineta noteikumu Nr. 494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām ...
Nr. 12022

Paziņojumu tiesai var iesniegt dažādos veidos

Labdien! Kur es varētu atrast veidlapu vai paraugu saistībā ar to, ka nevarēšu ierasties uz paternitātes tiesu?
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 74. panta septītās daļas 2. punktu pusēm ir pienākums savlaicīgi rakstveidā paziņot par iemesliem, kuru dēļ nevar ierasties uz tiesas sēdi, ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv