E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 11681

Testeru izplatīšanas regulējuma nav

Labdien! Mani interesē, vai Latvijas Republikā darbojas kādi likumi vai Eiropas Savienības regulas, kas aizliedz vai ierobežo parfimērijas un kosmētikas testeru tirgošanu un līdz ar to ...
Normatīvie akti vispirmāmkārtām patērētāju interesēs nosaka aizsardzību pret iespējamo veselības kaitējumu. Informāciju patērētājiem par drošuma prasībām kosmētikas ...
Nr. 11631

Par darbnespājas lapu slima bērna kopšanai

Vai darba nespējas lapu var atvērt un to apmaksā, ja slimo mazbērns?
Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumu Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" 7. punktā ir paredzēts, ka darbnespējas lapu B līdz 14 gadus veca slima bērna ...
Nr. 11621

EDS paziņo par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu, pievienojot nomas līgumu

Vai zemes nomas līgumu es varu reģistrēt VID, nebraucot uz turieni, bet elektroniski?
Ja, gūstot ienākumu no nomas, nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski, tad fiziskajai personai ir tiesības izvēlēties nodokļa maksāšanas režīmu, ...
Nr. 11498

Kopīpašnieku pienākums ir uzturēt īpašumu kopīgi

Kādi risinājumi iespējami šādai situācijai. Dzīvojamā māja sadalīta uz diviem īpašniekiem pa stāviem. Pirmā stāva saimnieks par savu īpašumu neliekas ne zinis un ...
Šajā situācijā būtiski ir noskaidrot, vai īpašums ir sadalīts dzīvokļu īpašumos, cik domājamo daļu kuram no saimniekiem pieder. Tad varētu precīzi noteikt ...
Nr. 11562

Slimības pabalsta saņēmējs apliecina, ka negūst ienākumus kā darba ņēmējs

Vai pašvaldības deputāts laikā, kad ir slimības lapa, drīkst piedalīties pašvaldības darbā, sēdēs, komitejās, komisijās, balsot par lēmuma pieņemšanu? Vai tas ...
Saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” pašvaldības deputāts ir darba ņēmējs. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa ...
Nr. 11664

No prasības tiesā var daļēji vai pilnīgi atteikties

Labdien! Es gribu atteikties no alimentiem. Ko darīt? Tiesa vēl nav bijusi, es sarunāju ar bērna tēvu, ka viņš katru mēnesi man pārskaitīs naudu. Situācija ir tāda, ka man pienāca ...
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 74. panta trešās daļas 1. punktu prasītājs ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji atteikties no prasības. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 164. pantu ...
Nr. 11629

Uzvārda maiņa bērnam

Ko darīt ar meitas uzvārdu, ja viņas tēvs, kurš viņu adoptēja, atsakās no viņas, un bioloģiskais tēvs ir ar mieru, lai viņai būtu viņa uzvārds?
Civillikuma 171. pantā noteikts, ka adopcija uzskatāma par notikušu, tiklīdz tiesa to apstiprina. Minētā likuma 173. pants noteic, ka adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā ...
Nr. 11642

Ja bērna tēvs dzimšanas apliecībā nav ierakstīts, nevar prasīt uzturlīdzekļus

Labdien! Manā aizbildniecībā ir 9 gadus veca meitene. Līdz šim esmu saņēmusi ģimenes valsts pabalstu un uzturlīdzekļus no UGF (no mātes puses), taču tēva viņai nav, ...
Valsts sociālo pabalstu likumā ir paredzēts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu. Likuma 9. pants (Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu) nosaka: (1) Pabalstu par bērna ...
Nr. 11645

No slimības pabalsta ietur IIN, tāpēc var piemērot attaisnotos izdevumus

Darbiniekam 12 mēnešus no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim bija DNL B. VSAA ir no slimības pabalsta katru mēnesi ieturējusi iedzīvotāju ienākuma nodokli. Vai, iesniedzot ...
Slimības pabalsts ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums. Līdz ar to nodokļu maksātājam ir tiesības deklarēt attaisnotos izdevumus pārmaksātā nodokļa ...
Nr. 11660

Par darba stāžu

Sveiki! Strādāju vienā darbavietā 22 gadus, biju aizgājis uz četriem mēnešiem un tad atgriezos. Pirmajā periodā bija 7 gadi, tagad 15 gadi. Man stāžs ir 22 gadi vai 15 gadi? Paldies!
Jūsu jautājumā nav norādīts, kādam nolūkam šī informācija ir nepieciešama. Apdrošināšanas stāža noteikšanai saistībā ar tiesībām uz sociālās ...
Nr. 11669

Jānorāda saimnieciskās darbības veids atbilstoši NACE

Vēlējos noskaidrot, vai, būdams saimnieciskās darbības veicējs un maksājot 23% no peļņas, drīkstu nodarboties ar šiem saimnieciskās darbības virzieniem: pēc saimniecisko darbību ...
Lai dažādu valstu statistika būtu salīdzināma, Eiropas Savienībā pastāv Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE). No 2008. gada 1. janvāra Latvijā lieto aktualizēto versiju ...
Nr. 11662

Īres maksa ir ienākums, kas apliekams ar IIN

Par dzīvokļa izīrēšanu man ir dzīvokļa hipotekārais kredīts. Plānoju šo dzīvokli izīrēt par kredīta ikmēneša maksājuma apmēru (t.i., tik, cik katru mēnesi ...
Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 1.1daļu par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ...
Nr. 11667

Sākot saimniecisko darbību, jāinformē VID par pamatdarbības veidu

Vēlējos noskaidrot, vai, būdams saimnieciskās darbības veicējs un maksājot 23% no peļņas, drīkstu nodarboties ar šo saimnieciskās darbības virzienu – pēc saimniecisko ...
Likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikts, ka nodokļu maksātājam ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par saimnieciskās pamatdarbības veidu atbilstoši ...
Nr. 11658

Būve un robeža ar kaimiņu

Labdien! Vai ir kādi likumi vai noteikumi par to, cik tuvu lauku apvidos pie kaimiņa zemes robežas drīkst celt būves?
Vispārīgos principus ēku un būvju lietošanas tiesību aprobežojumiem nosaka Civillikums (1083. –1092. pants). Saskaņā ar Civillikuma 1085. pantu, pārgrozot vai pārbūvējot jau ...
Nr. 11674

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa saistības

Labdien! Pēc IIN likuma obligāti ir jāiesniedz ienākumu deklarācija gadījumā, ja fiziskai personai taksācijas gadā ir bijis nekustamā īpašuma dāvinājums. Bet kā rīkoties ...
Tā gan nav, ka mazā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji būtu privileģēti un atbrīvoti no visiem citiem nodokļu maksātājiem saistošiem pienākumiem. Mikrouzņēmumu nodokļa ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv