E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 14065

Ja iestājies administratīvā aresta noilgums

Labdien! 24.11.2015. stājies likumīgā spēkā spriedums par to, ka es vadīju automašīnu atrodoties narkotisko vielu iespaidā. Tiesa nosprieda: sodīt mani ar administratīvo arestu uz ...
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 317. pants nosaka, ka lēmumu par administratīvo arestu izpilda pēc tam, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai apelācijas kārtībā ...
Nr. 14050

Personai ir tiesības izvēlēties, kurā dzīvesvietā tā dzīvo pastāvīgi

Ja persona ievietota sociālās aprūpes iestādē no citas pašvaldības teritorijas, vai šī persona ir jādeklarē šajā sociālās aprūpes iestādē? Deklarācijas likuma 4. ...
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmajā daļā noteikts, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi ...
Nr. 14019

Ja apvaino cita dzīvokļa bojāšanā, var vērsties policijā

Man ir radusies tāda situācija, man pieder dzīvoklis, kurā neviens jau ilgu laiku nedzīvo. Pavisam nesen kaimiņi, kuriem pieder dzīvoklis zem mums, pazvanīja un pateica, ka viņi pludo dēļ ...
Cik noprotams, tad tehniski ir konstatēts, ka nekādu bojājumu dzīvoklī nav un attiecīgi nav vainojams zemāk esošā dzīvokļa applūdināšanā. Ja persona izsaka dažādus ...
Nr. 13995

Nekustamā īpašuma nodokli maksā īpašnieks

1
2017. gada 21. decembrī pārdots nekustamais īpašums. Līgumā iekļauts punkts par to, ka īpašums pāriet valdījumā un lietošanā jaunajam īpašniekam ar pirkuma ...
Saskaņā ar Civillikuma 994. pantu par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Likuma “Par nekustamā īpašuma ...
Nr. 13993

Juridisku jautājumu konsultācijas ietilpst zvērinātu advokātu kompetencē

Sveicināti! Kur un pie kā var vērsties, lai saņemtu skaidrojumu par ceļu satiksmes noteikumiem, kad runa ir par automašīnas novietošanu un pašvaldības policijas uzlikto ...
Ja jautājumā ar formulēto jēdzienu “skaidrojums” tiek saprasta un ir domāta kvalificēta juridiskā palīdzība, tad šādas palīdzības, normatīvo aktu un to ...
Nr. 13969

Slimības pabalsta izmaksa ilgstošas darbnespējas gadījumā

Labdien, jautājums par atbrīvošanu no amata pienākumiem esot slimam: Darbinieks saslima 2017. gada septembra sākumā, uz šo dienu, 2018. gada martu, darba devējam ir tiesības ...
Ja cilvēks saslimis līdz 2017. gada 31. decembrim un pārejoša darbnespēja nepārtraukti turpinās arī pēc 2018. gada 1. janvāra, slimības pabalstu piešķirs un izmaksās ...
Nr. 13962

Darba devēja uzteikums darbinieka slimības laikā un slimības pabalsts pēc tam

Labdien! Ja ir slimības lapa A, vai darba devējs var izbeigt darba attiecības dienu, pirms tiek noslēgta slimības lapa A? Un vai slimības lapu B man VSAA maksās, ja darba devējs ir ...
Darba likums paredz, ja darbinieks uzteicis darbu, tad tikai pēc darbinieka pieprasījuma slimības laikā uzteikuma termiņš apstājas un šis laiks netiek ieskaitīts ...
Nr. 13957

Bezdarbnieka pabalsts, ja iemaksas ir ne mazāk kā 12 mēnešus

Labdien! Darbinieku atlaiž no darba sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (kolektīva atlaišana). Vai ir kāds termiņš, kurā jāstājas bezdarbniekos, lai saņemtu ...
Darba likuma 107. pants nosaka: Darba devējs kolektīvo atlaišanu var uzsākt ne agrāk kā 30 dienas pēc paziņojuma iesniegšanas Nodarbinātības valsts aģentūrai, ja darba ...
Nr. 13941

SIA aizdevums dalībniekam

Labdien! Jautājums: vai uzņēmuma dibinātājs var paņemt bezprocentu aizdevumu no sava uzņēmuma? Šinī gadījumā ar ko viņš slēgs aizdevuma līgumu (viņš ir vienīgais ...
Nodokļu likumu kontekstā dalībnieks un viņa uzņēmums ir uzskatāmi par saistītām personām. Saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma 11. panta pirmo daļu saistītajai personai ...
Nr. 13938

Darba devējs var slēgt ar darbinieku papildus arī uzņēmuma līgumu

Pašvaldības iestādē strādāju par lietvedi uz darba līguma pamata, vai pašvaldība ar mani vienlaicīgi var slēgt arī uzņēmuma līgumu arhīva dokumentācijas ...
Darba tiesisko attiecību gadījumā darbiniekam tiek noteikts darba laiks, ierādīta darba vieta, kā arī piešķirti rīki un līdzekļi norādītā darba veikšanai, darbinieks ...
Nr. 14059

Vai e-parakstam ir atšķirības

Vai ir kādas atšķirības e-parakstam, ko izsniedz PMLP, ar ID karti un pastā izsniegtu e-parakstu?
Latvijas pasts e-parakstu neizsniedz jau deviņus gadus. eID karti izsniedz PMLP, un tajā ir iestrādāts LVRTC izsniegts eParaksts. LVRTC izsniedz eParaksta karti ar iestrādātu eParakstu, kā ...
Nr. 14054

Ja tikumības un taisnprātības apsvērumi neļauj turpināt darbu, strīdu šķir tiesa

Labdien! Vai darbinieks, iesniedzot iesniegumu darba devējam darba attiecību pārtraukšanai pēc Darba likuma 100. panta 5. punkta, var tikt atbrīvots, tikai šos apstākļus ...
Tātad runa ir par Darba likuma 100. panta piektajā daļā paredzēto iespējamo darbinieka uzteikumu: Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, neievērojot šajā pantā ...
Nr. 13936

Kā likvidēta uzņēmuma īpašumu atzīt par bezsaimnieka mantu

Saskaņā ar Komerclikuma 317. panta trešo daļu manta, kas palikusi pēc sabiedrības izslēgšanas no komercreģistra šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, ...
Ar lēmumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no Komercreģistra šī kapitālsabiedrība kā tiesību subjekts (juridiska persona) beidz pastāvēt. Normatīvie akti tieši ...
Nr. 13910

Sievas pieņemšana darbā rada interešu konfliktu

Vēlos noskaidrot! Vai pašvaldības SIA valdes loceklis, pieņemot darbā savu sievu, nerada interešu konfliktu?
Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 19. punktu publiskas personas kapitālsabiedrības valdes ...
Nr. 13887

Darbinieks un darba devējs var vienoties par VID prognozētā NM nepiemērošanu

Darbinieks vēršas pie darba devēja ar lūgumu nepiemērot aprēķinātai algai prognozējamo mēneša neapliekamo minimumu 18,00 euro. Vai darba devējam jāatbalsta šāds ...
Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz, ka vispārējā gadījumā darbiniekam, kurš ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, tiek piemērots Valsts ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv