Pirmo reizi valstij atdāvināta zeme aizsargājamā dabas teritorijā

LV portāls18.01.2018

Šodien noticis nebijis gadījums – Jelgavas iedzīvotāja Inta Granta valsts īpašumā nodevusi 10 000 kvadrātmetrus lielu nekustamo īpašumu “Antonijas pļava”, tādējādi pirmo reizi valsts dāvinājumā saņēmusi zemi aizsargājamā dabas teritorijā.

Svinīgajā īpašuma nodošanā piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece Gunta Gabrāne. Abas amatpersonas šodien kopīgi devās arī apskatīt vērtīgo zemesgabalu.

Īpašums atrodas dabas liegumā "Lielupes palienes pļavas". Zemesgabalā konstatēti īpaši aizsargājami zālāju biotopi, kas ir noteikti kā bioloģiski vērtīgi, – palieņu zālāji un mēreni mitras pļavas.

Šādas teritorijas ir kā lielisks dabas veidots sūklis, kas palīdz regulēt dabisko hidroloģisko režīmu un rada labvēlīgus apstākļus dzīvošanai pasaulē apdraudētām putnu sugām – griezei un ķikutam, kā arī citiem bridējputniem.

Palieņu pļavas ir Eiropas mērogā aizsargājamas dzīvotnes. Latvijā daļa palieņu pļavu ir iekļauta bioloģiski vērtīgo zālāju sarakstā – tām ir būtiska nozīme normāla ūdens režīma regulēšanā upēs, jo, uztverot palu ūdeņus, tās palīdz novērst plūdus upes lejtecē. Līdz ar to ir svarīgi palieņu pļavas saglabāt dabiskas un neapbūvētas.

Dabas liegums "Lielupes palienes pļavas" ir iekļauts Latvijas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju "Natura 2000" sarakstā. Lai nodrošinātu šādu teritoriju optimālu aizsardzību, lieguma dabas aizsardzības plāns paredz regulāru apsaimniekošanu, teritoriju noganot vai nopļaujot.

Turpmāk valstij uzdāvinātā zemesgabala apsaimniekošanu nodrošinās Dabas aizsardzības pārvalde.

vēstītss, pagājušā gada oktobra beigās valdība atbalstīja Jelgavas iedzīvotājas vēlmi nodot zemesgabalu valsts īpašumā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv