Nr. 14027

Slimības naudu maksā par dienām (stundām), kurās būtu bijis jāstrādā

 
Jautā: Irēna | 11.03.2018

Labdien! Man ir maiņu darbs. Martā ir ieplānots un saskaņots atvaļinājums no 26.03. uz divām nedēļām. No 06.03. līdz 11.03. ir saņemta slimības lapa A (man bija jāstrādā 06, 08, 09, 10 un 11). Kā būs apmaksāta darba nespējas lapa A? Cik darba stundas man ir jāstrādā martā, ņemot vērā gan atvaļinājumu, gan slimības lapu? Paldies!

Atbilde sniegta: 13.03.2018.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Darbnespējas lapas A periodā (tās ir slimības pirmās 10 dienas) darba devējs maksā slimības naudu:

  • par otro un trešo slimības dienu – ne mazāk kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas;
  • no ceturtās līdz desmitajai slimības dienai – ne mazāk kā 80% apmērā no vidējās izpeļņas.

Koplīgumā vai citos uzņēmuma dokumentos var būt noteikts, ka slimības naudu maksā arī par pirmo darbnespējas dienu, tāpat arī tas, ka slimības naudu maksā nevis likumā noteiktajā procentuālajā apmērā, bet simtprocentīgi. Tas ir darba devēja ziņā.

Slimības naudu darba devējs aprēķina un maksā par darbnespējas dienām (stundām), kurās darbiniekam būtu bijis jāstrādā. Darba devējs nav tiesīgs grozīt darbiniekam noteikto darba grafiku darbinieka pārejošas darbnespējas laikā, jo darba devējam ir pienākums apmaksāt darba dienas, kuras ir bijušas ieplānotas un apstiprinātas (saskaņotas) darba grafikā vēl pirms darbinieka saslimšanas.

Jūsu slimošanas laiks nepārklājas ar plānoto atvaļinājuma laiku, līdz ar to neietekmē atvaļinājumu.

Kas attiecas uz darba stundām martā, tas ir jautājams darba devējam. Darba likums noteic, ka darba devējam ir pienākums iepazīstināt darbiniekus ar maiņu grafikiem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms to stāšanās spēkā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv