Nr. 13983

Bez pārējo īpašnieku atļaujas bēniņus pārbūvēt nedrīkst

 
Jautā: Juris Logins | 06.03.2018

Labdien. Man pieder 1/2 domājamās daļas no vienstāva privātmājas . Vai es varu veikt bez kaimiņu piekrišanas jumtstāva pārbūvi, kas ir virs manis (tur tagad bēniņi), par dzīvojamo daļu?

Atbilde sniegta: 13.03.2018.
Mudīte Luksa
LV portāls

Nē, tas nav iespējams: bēniņi ir kopīpašuma daļa. Civillikuma 1067. pantā ir noteikts: “Īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība.” Savukārt 1068. pantā ir šāds regulējums: “Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība ne vien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti.

Neviens atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt to visā tā sastāvā vai pa daļām, ne arī kaut kādi to pārgrozīt. Tādēļ katram kopīpašniekam ir tiesība protestēt pret tādu viena vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, un šo tiesību viņam nevar atņemt ar balsu vairākumu.”

Civillikuma normu kontekstā pārbūvi bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas nav iespējams veikt arī tādēļ, ka Būvniecības likuma pirmajā daļā ir iekļauta prasība – būvatļauju izsniedz, ja būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku un būves īpašnieku gadījumā, kad būvniecība paredzēta esošā būvē, vai zemes gabala īpašnieks ir informēts gadījumā, kad to prasa normatīvie akti.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv