Nr. 13593

Uzvārda maiņa bērnam nenozīmē, ka ir atņemtas aizgādības tiesības

 
Jautā: Aleks | 09.01.2018

Dzīvoju ārvalstī. Kādu laiku biju bez darba un nevarēju maksāt uzturlīdzekļus. Bijusī sieva atkārtoti apprecējās, un es redzu, ka manam bērnam ir cits uzvārds. Es tā saprotu, ka man atņēma vecāku tiesības. Vai man tādā gadījumā ir jāmaksā uzturlīdzekļi?

Atbilde sniegta: 12.01.2018.
Edīte Brikmane
LV portāls

No situācijas apraksta nav skaidrs, kādēļ bērnam ir mainīts uzvārds. Pastāv iespēja bērnam mainīt uzvārdu sakarā ar mātes stāšanos laulībā, lai bērns justos vairāk piederīgs ģimenei, kurā ikdienā dzīvo. Tiesa, lai mainītu bērna uzvārdu, ir nepieciešama otra vecāka atļauja vai, ja tādu nav iespējams dabūt, bāriņtiesas atzinums, ka tā atbilst bērna interesēm. Uzvārda maiņa šādā gadījumā nemaina faktu, ka bērns joprojām atrodas Jūsu aizgādībā, no kuras izriet pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus bērna uzturam.

Lai vecākam tiktu atņemtas aizgādības tiesības pār bērnu, ir jābūt kādam ļoti nopietnam, pat noziedzīgam iemeslam. Civillikuma 200. pants noteic, ka aizgādības tiesības vecākam atņem, ja viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība vai ja vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību. Jebkurā gadījumā, pat ja ir atņemtas aizgādības tiesības, pienākums maksāt uzturlīdzekļus tik un tā saglabājas.

Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Tas, ka tiek ierobežotas vecāka tiesības, nenozīmē, ka viņš tiek atbrīvots no pienākumiem. Atbilstoši Civillikuma 198. pantam aizgādība izbeidzas pavisam tikai šādos gadījumos:

  • ar vecāku vai bērna nāvi;
  • kad pazudušais no vecākiem atzīts par mirušu;
  • kad bērnu adoptējusi trešā persona;
  • kad bērns sasniedzis pilngadību.

Tikai ar adopciju izbeidzas radniecības attiecības ar bērna bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem, kā arī personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi pret viņiem. Adopcija nevar notikt bez Jūsu piekrišanas. 

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv