Nr. 12732

Dzīvesvietas deklarēšana

 
Jautā: Inara | 06.09.2017

Labdien! Esmu LV pilsone ar deklarēto dzīvesvietu, bet, apstākļu spiesta, no 2013. līdz 2017. gadam biju izbraukusi uz ārzemēm, pēc atgriešanās konstatēju, ka man nav savas deklarētās dzīvesvietas, kaut gan visi rēķini nāk uz manu vārdu un agrāk deklarēto adresi. Kas man šajā situācijā ir jādara, lai atgūtu savu deklarāciju atpakaļ?

Atbilde sniegta: 11.09.2017.
Elīna Gulbe
LV portāls

Dzīvesvietu iespējams deklarēt:

  • tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta;
  • elektroniski portālā www.latvija.lv.

Deklarējot dzīvesvietu, jānorāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

  • vārds (vārdi);
  • uzvārds;
  • personas kods;
  • dzīvesvietas adrese;
  • tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā.

Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikts, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi (līdz ar to arī deklarēties) noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv