Nr. 12532

Laulības šķiršana tiesā, ja viens laulātais nepiekrīt mantas sadales kārtībai

 
Jautā: Santa | 07.08.2017

Prasītājs iesniedza tiesā pieteikumu par laulības šķiršanu, norādot, ka no viņa puses nav strīda par kopmantas sadali. Atbildētāja paskaidrojumos norādīja, ka prasītājs nevēlas atdot viņai pienākošos mantas daļu, līdz ar to strīds par mantas sadali pastāv. Lūdzu konkrēti atbildēt, vai šajā gadījumā ir pietiekams, ka apstāklis, ka atbildētāja vēlas kopmantas sadali, jau ir norādīts paskaidrojumos, vai tomēr atbildētājai obligāti jāceļ tiesā pretprasība? Liels paldies!

Atbilde sniegta: 09.08.2017.
Augstākā tiesa
Reinis Odiņš, Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks

Jā, šajā gadījumā ir nepieciešams tiesā celt prasību (pretprasību). Civilprocesa likuma 192. pants nosaka pienākumu tiesai taisīt spriedumu par prasībā noteikto prasības priekšmetu un uz prasībā norādītā pamata, nepārsniedzot prasījuma robežas.

No šī likuma panta, kā arī no civilprocesa dispozivitātes un sacīkstes principa izriet, ka personai, ja tā nepiekrīt tam, ka nav strīda, un vēlas panākt laulāto kopmantas sadali, ir nepieciešams celt prasību par laulāto kopmantas sadali, norādot, kas personas ieskatā ir kopmanta un kādā apmērā, un kā precīzi tā būtu sadalāma. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 192. pantu tiesa nevar taisīt spriedumu par laulāto kopmantas sadali, ja par to nav pieteikts prasījums.

SAISTĪTIE RESURSI
LV portāla raksti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv