Nr. 12498

Pirmkārt tiek apmaksāti tiesu izpildītāja izdevumi

 
Jautā: Boriss | 01.08.2017

Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 6. panta (Parāda atgūšanas izdevumu atlīdzināšana) 1. daļa noteic, ka parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušos parāda atgūšanas izdevumus, ja to atlīdzināšana tiek pieprasīta un nepastāv strīds par parāda esamību. Tādējādi secināms, ka parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam pirmkārt jābūt atlīdzinātiem parāda atgūšanas izdevumiem un tikai pēc tam pamatparāda summa tiek atlīdzināta parāda devējam. Saprotams, ka jebkādam darbam (parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam) jābūt atlīdzinātam uzreiz – pēc darba faktiskas veikšanas! Sakarā a to lūdzu izskaidrot: kā šajā situācijā tiek veikta zvērināta tiesu izpildītāja (ZTI) apmaksa? Vai nu viņš saņem amata atlīdzību (par jau veiktajām amata darbībām) tikai pēc tam, kad tika apmaksāta pamatparāda summa parāda devējam, vai nu vispirms ZTI no piedzītās parāda (daļējas) summas atskaita savu amata atlīdzību?

Atbilde sniegta: 04.08.2017.
Ģirts Jirgensons
jurists

Civilprocesa likuma 568. panta pirmā daļa nosaka: sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Pēc tam, kad izpildu dokuments iesniegts izpildei, sprieduma labprātīga izpilde vai sprieduma izpilde, samaksājot parādu piedzinējam, neatbrīvo parādnieku no sprieduma izpildes izdevumu atlīdzināšanas.

Civilprocesa likuma 621. panta pirmā daļa savukārt nosaka, ka no summas, ko tiesu izpildītājs piedzinis no parādnieka, vispirms sedz sprieduma izpildes izdevumus, tad  no pārējās summas apmierina piedzinēju prasījumus, kas pamatoti ar šā tiesu izpildītāja lietvedībā esošiem izpildu dokumentiem. Summu, kas paliek pēc visu prasījumu apmierināšanas, izsniedz atpakaļ parādniekam.

 Tātad pirmkārt no atgūtās summas tiek segti tiesu izpildītāja izdevumi.

Tiesu izpildītājs ieturēs savus izdevumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3. punktu un 5. punktu. Pārējā summas daļa tiks pārskaitīta piedzinējam.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv