Nr. 12195

Komercreģistrs un datu ticamība

 
Jautā: Krista | 16.06.2017

Saskaņā ar Komerclikuma 216. panta trešo daļu dalībnieku lēmums attiecībā uz sabiedrību, tās padomes un valdes locekļiem, revidentu un dalībniekiem ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja šajā lēmumā vai likumā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš. Savukārt Uzņēmumu reģistrs (UR) dokumentus par izmaiņām valdes sastāvā izskata 3 darba dienu laikā, t.i., UR lēmumu pieņem citā datumā, nevis tajā, kad dalībnieku sapulce. UR lēmuma datums tiek publicēts “Lursoft” datubāzē, bet dalībnieku sapulces lēmums nav publiski pieejama informācija. Kā es kā trešā persona, slēdzot līgumu ar kādu komersantu, varu gūt pārliecību, ka saskaņā ar dalībnieka lēmumu viņš ir valdes priekšsēdētājs (t.i., tiesīgs parakstīties) no, piemēram, 20. aprīļa, ja “Lursoft” UR lēmuma datums norādīts 23. aprīlis? Kurš datums, veicot darījumu, jāņem vērā atbilstoši Komerclikuma 216. panta trešās daļas regulējumam?

Atbilde sniegta: 19.06.2017.
Uzņēmumu reģistrs
Nelda Nātra, Juridiskās nodaļas juriskonsulte

Saskaņā ar Komerclikuma 8. panta trešās daļas 3. punktu komercreģistrā ieraksta ziņas par kapitālsabiedrības valdes locekļiem. Šādam ierakstam komercreģistrā ir deklaratīvs raksturs, proti, ieraksts nenodibina tiesiskas attiecības vai tiesisku statusu, bet gan izsludina jau pastāvošu juridisku faktu. Likums nesaista kapitālsabiedrības amatpersonas statusa iegūšanu ar ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, t.i., kapitālsabiedrības amatpersona savu statusu iegūst ar ievēlēšanas brīdi, un ieraksts komercreģistrā tikai dara zināmu šo faktu trešajām personām.

Pamatojoties uz Komerclikuma 216. panta trešo daļu, dalībnieku lēmums attiecībā uz sabiedrību, tās padomes un valdes locekļiem, revidentu un dalībniekiem ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja šajā lēmumā vai likumā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš. Tādējādi ar lēmuma pieņemšanas brīdi jaunajam valdes loceklim rodas visas tiesības un pienākumi attiecībā pret sabiedrību. Savukārt atbilstoši Komerclikuma 12. panta pirmajai daļai ieraksti komercreģistrā ir spēkā attiecībā uz trešajām personām ar to izsludināšanas dienu. Šis noteikums nav piemērojams tiesiskajām darbībām, kas veiktas 15 dienu laikā pēc ieraksta izsludināšanas, ciktāl trešā persona pierāda, ka tā nezināja un nevarēja zināt attiecīgās ziņas. Līdz ar to reģistrs nodrošina publisko ticamību tikai ierakstiem attiecīgajā reģistrā, uz kuriem var paļauties arī trešās personas.

Izskatāmajā gadījumā, ja trešā persona ir informēta par faktiskajiem apstākļiem, ka jaunais valdes loceklis ir ievēlēts ar dalībnieku sapulces lēmumu, bet komercreģistrā vēl nav ierakstītas ziņas par jauno valdes locekli, tad līgumu var slēgt arī 20. aprīlī. Vienlaikus norādāms, ka strīda rašanās gadījumā trešā persona nevarēs atsaukties uz komercreģistra ierakstu publisko ticamību, jo līguma slēgšanas dienā, 20. aprīlī, attiecīgo ierakstu par sabiedrības amatpersonām nebūs bijis. Publiskās ticamības princips par sabiedrības jauno valdes locekli ir piemērojams no ieraksta izdarīšanas dienas komercreģistrā, t.i., no 23. aprīļa.

Ņemot vērā minēto, tikai paša darījuma dalībnieka kompetencē ir izvērtēt visus tiesiskos aspektus, slēdzot līgumu ar juridisku personu.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv