Nr. 12175

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

 
Jautā: Mārīte | 14.06.2017

Dzīvoju īrētā dzīvoklī, kurā lūdzu saimnieci atļaut deklarēt arī sava bērna tēvu, ar ko kopā dzīvojām, tagad apstākļi mainījušies, vēlos, lai šis cilvēks vairs nedzīvotu ar mums. Kā izrakstīt, jo viņš pasaka, kamēr būšu pierakstīts, nekur netaisos iet prom, ko darīt?

Atbilde sniegta: 16.06.2017.
Elīna Gulbe
LV portāls

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmā daļa paredz, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iespējams anulēt, ja:

1)      dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;

2)      attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Savukārt likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

Tātad, ja bērna tēvam nav tiesiska pamata dzīvot attiecīgajā īpašumā, varat iesniegt pašvaldībā iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. To var izdarīt klātienē vai elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi.

Iesniegumā norādiet, kādas pašvaldības deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijai tas adresēts, un pēc iespējas detalizētāku informāciju, kas palīdzētu pieņemt galīgo lēmumu:

  • iesniedzēja tiesisko pamatojumu uzturēties deklarētajā dzīvesvietā;
  • personas, kurai lūdz anulēt deklarāciju dzīvesvietā, vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • adresi, no kuras vēlas izdeklarēt personu;
  • pamatojumu, kāpēc personu vēlas izdeklarēt.

Vairāk informācijas LV portāla skaidrojumā „Kas jāzina par dzīvesvietas deklarāciju”.

SAISTĪTIE RESURSI
LV portāla raksti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv