Nr. 11992

Vai banka ir tiesīga vienpusēji pieņemt noteikumus par komisijas maksu?

 
Jautā: Lidija | 17.05.2017

Labdien! Vai banka (šajā gadījumā “Nordea banka”) ir tiesīga vienpusēji pieņemt noteikumus par komisijas maksas ieturēšanu, ja no konta tiek izņemta naudas summa, kas pārsniedz 1000 eiro mēnesī? (No savas bankas bankomāta) Situācija ir sekojoša: Darba alga, ko pārskaita darba devējs uz darbinieka kontu, pārsniedz 1000 eiro mēnesī. Darba līgumā ar darba devēju ir atrunāta vienošanās par darba algas samaksu bezskaidrā naudā, jo uzņēmums nestrādā ar skaidru naudu. Līdz ar to nav citas iespējas saņemt darba algu, bet, pat ja tāda iespēja būtu, to neļautu izpildīt hipotekārā kredīta līgums, kurā ir atrunāts, ka darba alga jāpārskaita uz minētās bankas kontu. Neesmu devusi savu piekrišanu ieturēt no mana konta komisijas maksu par skaidras naudas izņemšanu. Bankas klients šajā gadījumā ir ķīlnieka lomā.

Atbilde sniegta: 18.05.2017.
Latvijas Komercbanku asociācija

Valstī pastiprinoties cīņai ar ēnu ekonomiku, viens no līdzekļiem tās ierobežošanā ir skaidras naudas aprites samazināšana. Arī komercbankas aktīvi atbalsta ēnu ekonomikas apkarošanu un veic dažādus pasākumus skaidras naudas apgrozījuma samazināšanai.

Komisijas maksas paaugstināšana ir viens no paņēmieniem, kā ierobežot skaidras naudas darījumus, tomēr komisijas maksas izmaiņu gadījumā klienti tiek informēti, un gadījumā, ja  klients nepiekrīt bankas veiktajiem grozījumiem vispārējos darījumu noteikumos, kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumos, maksājumu noteikumos, cenrādī vai regulārās rēķinu apmaksas noteikumos, saskaņā ar bankas vispārējiem darījumu noteikumiem klientam ir tiesības līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim vienpusēji atkāpties no attiecīgā pakalpojuma līguma, kuru skāruši attiecīgie grozījumi, rakstveidā paziņojot par to bankai un izpildot visas no attiecīgā pakalpojuma līguma izrietošās saistības. Ja noteiktajā termiņā banka nesaņems no klienta šādu rakstveida paziņojumu, tiks uzskatīts, ka klients piekrīt šiem grozījumiem.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv