Nr. 11565

Meitas statuss, pagarinot īres līgumu, no jauna nav nosakāms

 
Jautā: Jolanta | 10.03.2017

Labdien! Situācija ir sekojoša: Pamatojoties uz domes Mājokļu komitejas lēmumu 2014. gadā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums ar speciālistu (vecajā redakcijā – dienesta dzīvojamās telpas īres līgums), kā ģimenes loceklis dzīvojamo telpu lietoja speciālista pilngadīgā meita, kurai uz līguma noslēgšanas brīdi nebija savas ģimenes. 2017. gadā pašvaldībai jāpieņem lēmums par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu speciālistam un viņa ģimenes loceklei (meita jau ir precējusies). Vai pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarinājumu arī meitai kā īrnieces ģimenes loceklei, ņemot vērā, ka meitai ir sava ģimene? Vai, pieņemot lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, pašvaldībai atkārtoti jāizvērtē visi apstākļi (īpašuma neesamība utt.), kas bija par pamatu, pieņemot sākotnējo lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu?pagarināšanu, pašvaldībai atkārtoti jāizvērtē visi apstākļi (īpašuma neesamība u.t.t.), kas bija par pamatu pieņemot sākotnējo lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

Atbilde sniegta: 20.03.2017.
Ekonomikas ministrija
Elita Rubesa-Voravko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz šādiem noslēgtiem līgumiem, neskatoties uz to, vai tas ir noslēgts kā līgums par dienesta dzīvojamo telpu īri (likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.–26. pants) vai kā līgums ar kvalificēto speciālistu (likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” III1 nodaļa), ir attiecināmi likuma „Par dzīvojamo telpu īri” nosacījumi. Šī likuma 9. pants nosaka īrnieka tiesības iemitināt dzīvojamā telpā ģimenes locekļus un citas personas.

Regulējums nosaka, kas likuma izpratnē ir ģimenes loceklis un kas – citas personas, proti:

  • ģimenes loceklis ir īrnieka laulātais, vecāki (adoptētāji), darbnespējīgie brāļi un māsas un pilngadīgie bērni;
  • citas personas ir visas personas, kas nav uzskatāmas par ģimenes locekli.

Jāvērš uzmanība, ka statuss personām nosakāms, tās iemitinot. Minētajā gadījumā persona (meita, kurai uz līguma noslēgšanas brīdi nebija ģimenes) dzīvojamā telpā jau ir iemitināta kā ģimenes loceklis. Tādējādi, pagarinot īres līgumu, statuss no jauna nav nosakāms, jo personas iemitināšana jau ir notikusi. Savukārt gadījumā, ja pašvaldība noslēdz jaunu īres līgumu, īres līgums tiks noslēgts ar konkrēto personu (speciālistu), savukārt pilngadīgo meitu ar ģimeni atbilstoši normatīvajam regulējumam īrnieks var iemitināt dzīvojamā telpā kā citu personu, iegūstot likumā minēto izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv