AMATU KONKURSI

Pētnieks

Iestāde/struktūrvienība: Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts" / Augu molekulārā bioloģija
Darba vieta: Dobele
Darba laiks: uz noteiktu laiku

APP "Dārzkopības institūts" aicina darbā vadošo pētnieku augu molekulārajā bioloģijā (pilna slodze, darbavieta Dobelē)

Amata prasības:

  • zinātņu doktora grāds ar specializāciju ģenētikā, molekulārajā bioloģijā, pieredze pētnieciskajā darbā augu molekulārajā bioloģijā
  • pieredze pētnieciskā darba organizēšanā, zinātniskās grupas vadībā
  • pieredze nacionālo un starptautisko pētniecisko projektu realizācijā un vadīšanā
  • vēlama pieredze dārzaugu genotipēšanā, ģenētiskās daudzveidības izvērtēšanā, izmantojot molekulāros marķierus; dārzaugu saimnieciski nozīmīgu pazīmju ģenētikas izpētē un molekulāro marķieru pielietošanā selekcijā

Papildu prasības:

  • pēdējo 5 gadu laikā ir publicētas vismaz 10 starptautiskas zinātniskas publikācijas (saistītas ar pieprasīto specializāciju), kas ir ietvertas SCOPUS un/vai ISI Web of Science datubāzēs, kā arī pēdējo 5 gadu laikā pretendents ir piedalījies vismaz 3 zinātniskos (nacionālā vai starptautiskā) projektos

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, jāiesūta elektroniski (ar ieskenētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi jāiesniedz dokumenti:

1) direktoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

2) dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

3) zinātniskos /akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

Dokumenti jāiesniedz līdz š. g. 8. decembrim Graudu ielā 1, Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobelē, vai jāsūta uz e-pasta adresi darzkopibas.instituts@gmail.com.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv